Still from videoFor Dutch and European  only (video below is in German Dutch subtitled). Please sign the petition! And inform as many as you can about his! It' very important!

If this treaty is signed that that can ask any amount of , without giving any reason, from our country and we have to oblige and pay within 7 days(!) This is crazy!

Between now and the end of this year "De Tweede Kamer" will whether to approve to sign this treaty.

(Rudo de Ruijter | video: Jozeph Muntenbergh) "Wat is dit voor een onzin?" Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabilitieits Mechanisme.

TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM)
http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden. En in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.

Maar dat kan toch zo maar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt, dat er discreet allemaal besluiten doorgejast zijn om deze ESM "mogelijk" te maken.

Ik weet zeker, dat als politici in Nederland een club op zouden willen richten, die zonder toestemming van het Ministerie van Financiën en zonder toestemming van het parlement, de staatskas leeg zou mogen plunderen wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, dat ze de noodzakelijke wetswijzigingen er in geen 20 jaar doorheen zouden krijgen. Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze staatsgreep in 17 landen tegelijk uit te voeren!!!

Voor Nederland is een petitie in gang gezet: "Geen ESM verdrag" op geenesmverdrag.petities.nl

Transcript video (artikel gaat daaronder verder):

Zitten de EU en de euro in een crisis? Wat moeten of kùnnen we doen?

De EU is bezig met een nieuwe fundamentele wet, het verdrag voor de oprichting van het zogeheten Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), de Schulden Unie. Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen van de eurozone.

Art. 8  Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Ik vraag me af, waarom eigenlijk 700 miljard? Waar komt dat bedrag vandaan? Wie heeft dat berekend? En op welke basis?

Art. 9.3  De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

Ik vraag me af, niks. Dat heb ik begrepen.Als de ESM roept, dan moet het snel gaan. Inderdaad, zeven dagen, dus met de gebruikelijke tijd voor overboekingen moeten we de betaalopdracht binnen 4 dagen invullen. Dat is te doen.

Maar alleen, wat betekent onherroepelijk en onvoorwaardelijk? Wanneer  een nieuw parlement wordt gekozen dat deze betalingen niet meer wil? Dat kan dan niet meer?

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

Ik vraag me af, hoe zo? Die 700 miljard zijn slechts het begin? De ESM kan dus meer vragen wanneer ze wil? Zonder limiet? En wij moeten dan betalen – zoals in artikel 9 staat – onherroepelijk en onvoorwaardelijk?

Art. 27  De ESM heeft volledige rechtsbevoegdheid als partij in juridische procedures, maar de ESM zelf, haar eigendom, financiële middelen en activa genieten juridische immuniteit …

Ik vraag me af, het ESM kan anderen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden?

Art. 27.4  Het eigendom, de financiële middelen en de activa van het ESM zijn van onderzoek, vorderingen, onteigening, of enige andere vorm van beslaglegging door regeringen, bestuursorganen en rechters… gevrijwaard.

Ik vraag me af, gevrijwaard voor interventies van rechtbanken? Dat zagen we zojuist ook al.

Maar ook onze regeringen, onze bestuursorganen en onze democratische wetten, zijn allemaal machteloos en rechteloos tegen het ESM? Die ESM is wel erg machtig!

Art. 30.1  De bestuursleden, de directeuren, hun plaatsvervangers en andere personeelsleden zijn gevrijwaard voor gerechtelijke procedures met betrekking tot hun handelen en genieten onschendbaarheid aangaande hun officiële papieren en documenten.

Ik vraag me af, wie daar werkt is dus onschendbaar? Geen verantwoording? Jegens niemand?

En onschendbare documenten, betekent dat dat we ze niet mogen beschadigen, of mogen we die niet eens inzien?

Een nieuwe autoriteit…

  • aan wie we binnen 7 dagen zonder limiet moeten betalen,

  • wanneer zij dat willen…

  • de autoriteit kan ons aanklagen, wij hen niet…

  • alle medewerkers genieten immuniteit…

  • er gelden geen wetten…

  • geen regering kan iets tegen ze doen…

  • Europa’s staatshuishoudens in één hand, die niet eens gekozen is?

Is dat de toekomst van Europa? Is dat de nieuwe EU?

Een Europa zonder soevereine democratieën?

Wilt u dat?

Als u dat niet wilt, stuur dan nu een email petitie aan de leden van het parlement

Voor Duitsland via Abgeordneten.de

Einde transcript video ESM

 —

Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectivelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Die verdragswijziging komt op 25 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: "De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren." Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag.

Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de van een persconferentie bekend gemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat doordat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging.

Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31 december 2011.

Momenteel is er al sprake van, dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (dat is 2,100 euro per euro-burger) naar 1500 à 2000 miljard euro, dus twee à drie keer zoveel.

Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu van maken.

Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. In Duitsland is het dezer dagen al in behandeling. Kennelijk was haast geboden, omdat steeds meer Duitse burgers wakker werden.

Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen, dan zullen we pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protest-mails en brieven moeten te sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te bereiken is dan funest.

Als je over internationale contacten beschikt, stuur hen dan ook informatie toe. In de meeste euro landen is er nog niets of bijna niets over bekend.

Wanneer een dictator eenmaal op zijn zetel zit, dan krijg je hem er de eerste dertig jaar niet meer van af. Dat willen we onze kinderen toch niet aan doen?

Foto's voor het nageslacht

Foto-sessie van de mensen, aan wie op een dag gevraagd zal worden waarom ze een eind maakten aan de souvereine democratiën in Europa.

Klik hier voor de volledige fotosessie.

Mr Jan Kees DE JAGER, Dutch Minister for :

Source: Earth-Matters