& Ganesha Singh – Har Har Ram Das Hai
Translation:
Har Har:
Guru Ram Das: of .
Hai: